Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF

> Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden

De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap Elektromotor.nl, gevestigd te Uitgeest (1943 JA) Uitgeest aan de Westerwerf 11.

Opbouw van deze algemene voorwaarden
Deel I van deze algemene voorwaarden heeft betrekking op overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen. Deel II betreft de klachtenregeling en de geschillenregeling.

Deel I

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan www.elektromotor.nl of de aan haar verbonden onderneming, verder te noemen “Elektromotor.nl”, opdracht heeft gegeven voor het leveren van zaken of diensten;

2. Elektromotor.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijn de Elektromotor.nl en de aan haar verbonden ondernemingen;

3. Opdrachtnemer: de vennootschap welke onderdeel uitmaakt van Elektromotor.nl en die de opdracht heeft aanvaard.

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Elektromotor.nl;

6. Dag: werkdag;

7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Elektromotor.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Elektromotor.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van gebruiker van deze algemene voorwaarden
De besloten vennootschap Elektromotor.nl
Westerwerf 11
1911 JA Uitgeest
Retourzendingen naar voormeld adres
Telefoonnummer 088-6000333
e-mailadres: info@elektromotor.nl
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 16:30 uur.
KvK nummer: 37046576
Btw-identificatienummer: NL802417863B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Elektromotor.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op al haar aanbiedingen, offertes en elke tot stand gekomen overeenkomst, alsmede overeenkomsten die daar onlosmakelijk onderdeel van moeten uitmaken. Voor zover het om het sluiten van een overeenkomsten op afstand gaat dan gelden specifiek de bepalingen uit Deel I.

Artikel 4 – Overeenkomst op afstand
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Elektromotor.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 - Het aanbod
1. Indien een aanbod op de website een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Elektromotor.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Elektromotor.nl niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Elektromotor.nl de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o de gedragscodes waaraan Elektromotor.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, Elektromotor.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Elektromotor.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elektromotor.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Elektromotor.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Elektromotor.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Elektromotor.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Elektromotor.nl waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aanvaarding;

d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Elektromotor.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Elektromotor.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Elektromotor.nl retourneren, conform de door haar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Elektromotor.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.

2. Indien de consument reeds een (aan)betaling heeft gedaan, zal Elektromotor.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, minus de kosten voor terugzending.

3. In geval van ontbinding conform het eerste lid zal Elektromotor.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4. Indien nakoming onmogelijk blijkt door de gekochte zaak dan wel de bestelde dienst niet beschikbaar is, behoudt Elektromotor.nl zich uitdrukkelijk het recht voor een product van gelijke kwaliteit en prijs toe te zenden.

5. Indien nakoming niet mogelijk is doordat de gekochte zaak of bestelde dienst niet meer beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

6. Indien in het in het vorige lid bedoelde geval Elektromotor.nl krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand ten laste van Elektromotor.nl. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze kennis worden gegeven.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elektromotor.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico na aflevering en bij terugzenden (vermissing/beschadiging) ligt bij de consument.

8. Herroeping of ontbinding van de koop op afstand krachtens artikel 7:46d BW brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete verschuldigd is, de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.

9. In geval van herroeping of ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 7:46d BW heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegeven overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Elektromotor.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Elektromotor.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten en diensten:

a. die door Elektromotor.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

c. bij spoed opdrachten voor de levering van elektromotoren te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

d. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

e. zaken die van persoonlijke aard zijn;

f. zaken die door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;

g. zaken die snel bederven of verouderen;

h. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken

i. van kranten en tijdschriften

j. betreffende weddenschappen en loterijen.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. Elektromotor.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantie van 6 maanden op reparatie uitgevoerd door opdrachtnemer en 12 maanden op door opdrachtnemer nieuw geleverde goederen. Opdrachtnemer staat gedurende deze termijn in voor een goede uitvoering van de opdracht en voor een goede werking van nieuw geleverde goederen.


4.Enige garantievordering vervalt indien aan opdrachtnemer niet de redelijke mogelijkheid is geboden tot reparatie of vervanging, dan wel indien enige vordering niet binnen 14 dagen nadat het gebrek bij de opdrachtgever kenbaar is geworden of kenbaar

had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer is gebracht. Rechtsvorderingen dienen op straffe van verval binnen één jaar na verval deze termijn aanhangig te zijn gemaakt.

5.Er is geen aanspraak op garantie of enige andere schadevergoeding:

-       Terzake gebreken als gevolg van normale slijtage.

-       Terzake gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik of buitengewoon gebruik.

-       Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Elektromotor.nl heeft voldaan.

-       Indien onderhouds- of bedieningsvoorschriften niet in acht zijn genomen.

-       Indien door derden werkzaamheden aan het object zijn uitgevoerd.

-       Indien opdrachtgever niet alle door Elektromotor.nl gewenste informatie terzake de garantievordering verstrekt. Indien herstel of vervanging heeft plaatsgevonden door derden zonder dat opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.Indien een garantievordering door Elektromotor.nl wordt gehonoreerd, heeft Elektromotor.nl de keuze om de opdracht alsnog behoorlijk uit te voeren, dan wel om de gebrekkige diensten of gebrekkige leveringen te crediteren. Indien uit hoofde van garantie nieuwe zaken worden geleverd dienen de te vervangen zaken aan Elektromotor.nl te worden overgedragen.

7.Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 11: Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat aanwezige elektrische voedingen en installaties voldoen aan de regelgeving.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle technische informatie en tekeningen nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een werkomgeving die vrij toegankelijk is en voldoet aan de arbo-wetgeving.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. Elektromotor.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering van de voorzieningen geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Elektromotor.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Het verzuim van de verkoper treedt in zonder ingebrekestelling, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

5. Een door Elektromotor.nl opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Elektromotor.nl is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Een overeengekomen uiterste termijn wordt in redelijkheid verlengd indien er sprake is van meerwerk of vertraging veroorzaakt door omstandigheden die voor rekening komen van de opdrachtgever of derden.

6. Elektromotor.nl is niet aansprakelijk voor schade of vertraging veroorzaakt vanwege vervoer of meerwerk.

7. Elektromotor.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat leveranciers van Elektromotor.nl verplichtingen niet nakomen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Elektromotor.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar in elk geval beperkt tot het factuurbedrag gemaximeerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering van Elektromotor.nl wordt uitbetaald.


2.Elektromotor.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.


3.Indien Elektromotor.nl ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren.


4.Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde vervalt elke aansprakelijkheid van Elektromotor.nl na verloop van 1 jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Elektromotor.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar zij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Elektromotor.nl dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn excl. btw.

Artikel 15 - Tarieven
1. Voor de van Elektromotor.nl afgenomen diensten is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. De geldende tarieven (voor consumenten de totaal prijs, inclusief geldende belastingen) staan vermeld op de website.

2. Verandering van de tarieven voor bedrijven wordt bekend gemaakt op de website en door een aan de opdrachtgever gericht e-mailbericht.

3. Een tariefsverhoging voor opdrachtgevers, niet zijnde consumenten wordt niet eerder van kracht dan vier weken na de bekendmaking per e-mail.

4. Een tariefsverhoging voor consumenten na totstandkoming van de overeenkomst is niet toegestaan, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 16 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Elektromotor.nl heeft de herroepingstermijn voor het verlenen van een dienst in de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden uitgesloten.

3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden en Elektromotor.nl de vooruitbetaling heeft ontvangen.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elektromotor.nl te melden.

5. In geval van een te late betaling treedt het verzuim direct in zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Er is alsdan direct sprake van een tekortkoming met alle gevolgen die wet en de overeenkomst daaraan verbindt.

Artikel 17 - Account website
1. Bij het aangaan van de overeenkomst kan de opdrachtgever (consument en niet consument) de beschikking krijgen over een account op de website, waar de inhoud van de overeenkomst en de uitgevoerde transacties zijn in te zien.

2. De opdrachtgever krijgt toegang tot het account door in te loggen met een gebruikersnaam een door de opdrachtgever gekozen wachtwoord. Elektromotor.nl kan dit wachtwoord niet inzien. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord en het misbruik door derden.

3. Alle handelingen die worden uitgevoerd via het account, nadat daartoe toegang is verkregen door het ingeven van de gebruikersnaam en wachtwoord, worden aan de opdrachtgever toegerekend.

4. Binnen het account kan de opdrachtgever tenminste de volgende handelingen verrichten:

- wijzigen van persoonlijke bedrijfsgegevens;

- wijzigen van het wachtwoord;

- elektronisch betalen;

Artikel 18 - Facturen en betalingen
1. Alle facturen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen opdrachtgever (consument en niet consument) en Elektromotor.nl zijn digitaal en beschikbaar in de persoonlijke pagina van de opdrachtgever.

2. Voor de betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen dient de opdrachtgever gebruik te maken van een (digitale) bankoverschrijving (iDEAL).

3. Voor de bepaling van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens in het account beslissend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

4. Vergoedingen aangegeven als ledigingskosten worden in rekening gebracht per geledigde toilet unit.

Artikel 19 - Totstandkoming overeenkomst (niet consument)
1. De overeenkomst tussen Elektromotor.nl en de opdrachtgever, niet zijnde consument, komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elektromotor.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Het herroepingsrecht bij koop of levering van diensten op afstand is voor opdrachtgever, niet zijnde consumenten uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens die hij invoert tijdens het bestelproces.

4. De overeenkomst treedt in werking op de datum die de opdrachtgever aangeeft in het bestelproces en wordt aangegaan voor een bepaalde tijd.

5. Via het account kan de opdrachtgever tot 24 uur voor de dag waarop de reiniging of plaatsing plaats vindt de opdracht wijzigen of annuleren.

7. Indien de wijziging of annulering na de 24 uurs-termijn wordt gemeld, dan is Elektromotor.nl gerechtigd om standaard wijziging- of annuleringskosten in rekening te brengen.

8. Elektromotor.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Elektromotor.nl dit gemotiveerd mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

Deel II

Artikel 20 – Klachtenregeling voor consumenten
1. Elektromotor.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig als mogelijk schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Elektromotor.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Elektromotor.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Elektromotor.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 21 - Geschillen niet consumenten
1.Alle geschillen tussen Elektromotor.nl en opdrachtgever, niet zijnde consument worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Elektromotor.nl gevestigd is, te weten, de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

2. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de onderhavige voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.